Actievoorwaarden

1.Inleiding

Deze actievoorwaarden bepalen de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle acties die Traen Noël bvba organiseert via haar website. Deze actievoorwaarden zijn niet van toepassing op andere wedstrijden en acties van Traen Noël bvba. De eventuele aandacht voor dergelijke acties op de website van Traen Noël bvba impliceert niet dat de onderhavige actievoorwaarden van toepassing worden.

Als er bij een wedstrijd of actie specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan een online wedstrijd van Traen Noël bvba, met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van Traen Noël bvba hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Traen Noël bvba ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan mits gebruik van een rechtsgeldige naam en e-mailadres. Bij het ophalen van de prijs wordt gecontroleerd of de opgegeven naam overeenstemt met de officiële naam van de winnaar op zijn/haar identiteitskaart. Bij het weigeren van de verificatie van de identiteit, verliest de deelnemer zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Traen Noël bvba voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende online wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord. Traen Noël bvba selecteert 10 voertuigen die de prijs zoals beschreven in dit wedstrijdreglement ontvangen. Het aantal winnaars kan op elk moment tijdens de wedstrijd aangepast worden.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Traen Noël bvba in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Traen Noël bvba de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Traen Noël bvba en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Traen Noël bvba te verwerken alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Traen Noël bvba tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Traen Noël bvba is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Traen Noël bvba vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

3.4. De wedstrijd zoals vermeld in het wedstrijdreglement loopt van dinsdag 8 januari 2019 tot en met vrijdag 8 februari 2019. Traen Noël bvba kan op elk moment de duur van de wedstrijd verlengen, inkorten of wijzigen.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. Traen Noël bvba kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Traen Noël bvba de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. Zoals bepaalt in het wedstrijdreglement omvat de prijs een gratis ontwerp en de belettering van één camionette ter waarde van 500 euro (excl btw). Bij oplevering van de prijs is de winnaar verplicht aangeleverd logo (cfr Avermaete) minimaal 1 jaar op de achterklep van de camionette te voorzien. Traen Noël bvba is voorzien in het recht om het ontwerp van desbetreffend logo aan te leveren en op elk moment in de wedstrijd aan te passen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

5. Aansprakelijkheid van Traen Noël bvba

5.1. Traen Noël bvba is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Traen Noël bvba is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Traen Noël bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Traen Noël bvba niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Traen Noël bvba niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan Traen Noël bvba de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Traen Noël bvba de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Traen Noël bvba de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Traen Noël bvba.

5.5 Indien Traen Noël bvba genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Traen Noël bvba hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Traen Noël bvba is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Traen Noël bvba kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Traen Noël bvba in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de Traen Noël bvba in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die Traen Noël bvba over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van Traen Noël bvba.
Het beleid van Traen Noël bvba met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Traen Noël bvba alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Traen Noël bvba hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Traen Noël bvba houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Traen Noël bvba zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – van Traen Noël bvba.

Traen Noël bvba behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Traen Noël bvba geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Traen Noël bvba of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Traen Noël bvba te worden gelezen als verwijzend naar zowel Traen Noël bvba als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Traen Noël bvba aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Traen Noël bvba in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Traen Noël bvba dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Traen Noël bvba en kan daar desgewenst worden afgedrukt.